Quản lý văn hóa

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VĂN HÓA

I.Giới thiệu chương trình

Chương trình này nhằm đào tạo nhân viên có nghiệp vụ quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật cho các cơ quan văn hóa thông tin (xã, phường…) và các tổ chức kinh tế xã hội.
Người tốt nghiệp Trung cấp quản lý văn hóa được tuyển dụng vào làm việc tại UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị thuộc ngành văn hóa và một số tổ chức kinh tế xã hội.Người tốt nghiệp trung cấp QLVH có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của điạ phương; xây dựng các phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương, cơ quan, tổ chức kinh tế xã hội theo đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham mưu và tham gia quản lý các hoạt động văn hóa của địa phương theo qui định của pháp luật.
Người tốt nghiệp trung cấp QLVH có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết và thực hiện theo chủ trương đường lối của đảng về hoạt động văn hóa và gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước; có tinh thần bảo tồn, phát huy, làm giàu thêm vốn văn hóa dân tộc, đồng thời tích cực đấu tranh với các dòng văn hóa ngoại lai phản động.


II. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quản lý văn hoá nhằm đào tạo cán bộ có trình độ quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật, công tác tại các phòng văn hoá thông tin, trung tâm văn hóa, các ban văn hoá thông tin xã, phườngg, thị trấn…

III.Nội dung đào tạo:

-Tình hình chính trị trong nước, thế giới và địa phương; có những kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, tin học để vận dụng phục vụ cho công tác chuyên môn; có những hiểu biết nhất định về an ninh quốc phòng, sử dụng được những loại vũ khí đơn giản, những chiến thuật tấn công phòng ngự cơ bản; biết những phương pháp, những bài thể dục cơ bản để rèn luyện sức khỏe cho bản thân.
-Trình bày va phân tích nội dung cơ bản đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, xã hội học đại cưong; Tâm lý học đại cương; các vấn đề về các loại hình nghệ thuật; di tích lịch sử dân tộc của địa phương, Tôn giáo tín ngưỡng nói chung và tôn giáo tín ngưỡng các dân tộc địa phương nói riêng; 
-Có kiến thức cơ bản và kiến thức quản lý đối với các loại hình văn hóa nghệ thuật; Đại cương về khoa học quản lý, Quản lý nhà nước về văn hóa, Quản lý các thiết chế văn hóa, tổ chức quản lý các lễ hội tại địa phương, tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa thông tin cơ sở, truyền thông đại chúng, văn hóa gia đình, dàn dựng các chương trình nghệ thuật ở cở sở, soạn thảo các văn bản hành chính thông dụng

IV.Yêu cầu:

Có lập trường tư tưởng vững vàng, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, nghệ thuật. Có phẩm chất đạo đức tốt và nếp sống văn hóa lành mạnh. Chấp hành nghiêm chỉnh những qui định của pháp luật Nhà nước đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật. Có tinh thần đấu tranh với các dòng văn hóa ngoại lai phản động để bảo vệ nền văn hóa VN hiện đại mang đậm tính dân tộc.

V. Lịch khai giảng: 

         LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn               * Email: [email protected]

Điện thoại:  (028) 22 17 17 97- Cán bộ phụ trách:09. 6669 3667 (Cô Trang)

Cùng chuyên mục

Liên hệ