Ngày 7 tháng 12 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

nghi-dinh-852023-1705491208608