Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư 01/2024/TT-BGDĐT về việc ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

01_2024_TT-BGDDT_598459-1