Ngày 14 tháng 4 năm 2024, kho bạc nhà nước đã ra Thông báo 1337/TB-KBNN tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024. Tuyển ở nhiều vị trí như: Chuyên viên nghiệp vụ, Kế toán viên, chuyên viên tin học, Văn thư viện.

1337_TB-KBNN_978015