Thông báo số 28/TB-CDKT ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức năm học 2023 – 2024

Năm học 2023-2024, Nhà trường tuyển dụng 14 vị trí giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết và 01 vị trí chuyên viên.

VLGD-hcm