Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 (lần 2) như sau:

thong-bao-so-72