Thực hiện Kế hoạch số 3332/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023; Văn bản số 3507/UBND-NC ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023. Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 như sau:

VLGD-TinhKonTumtuyendung